Ettevõttest

Eltech Solutions OÜ

Eltech Solutions OÜ põhitegevusalaks on elektripaigaldiste ja -seadmete, automaatika- ja telejuhitavate lahenduste projekteerimine, valmistamine ja müük energeetika sektoris.

Meie poolt pakutav võimaldab realiseerida objekte kõrgepinge alajaamade ehitusest (ennekõike automaatikaseadmete ja jõutrafode osas) ning keskpinge jaotusvõrgu ehitusest kuni tootmishoonete elektrivarustuseni nii kohalike, kui ka rahvusvaheliste ettevõtete toodetega.

Lisaks pakume oma klientidele üksiktooteid nagu näiteks: jõu – ja jaotustrafod, eritrafod, keskpingevõrgu jaotusseadmed või – rikkeindikaatorid, mastivõimsuslülitid, koormuslülitid, kaitsereleed, switchid, modemid ja sideserverid.

Täiendavalt on meie poolt võimalik tellida eelmainitud toodete projekteerimist, paigaldust ja seadistamist kohalikul turul.

Eltech Solutions OÜ on sertifitseeritud:ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ning on ametlik Eesti Elektritööde Ettevõtete Liidu (EETEL) liige.

Ettevõtte juhtpõhimõtted

ELTECH SOLUTIONS kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhtpõhimõtted elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel, elektriseadmete valmistamisel ja seadistamisel on järgmised:

 • parendame pidevalt ettevõttes rakendatud juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega;
 • kasutame tootemudelite ja -vormide kvaliteeti tõstvaid ning keskkonda säästvaid tootmistehnoloogiaid;
 • hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid;
 • arendame ettevõtet, tõstame töötajate teadlikkust ja kompetentsi;
 • pakume kliendi rahulolu tagamiseks ainult kvaliteetseid ja kliendi lähteülesandele vastavaid tooteid ja teenuseid;
 • kindlustame töötajatele töökohustuste täitmiseks ohutu ja tervisliku töökeskkonna;
 • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;
 • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimise korral tegutsemiseks töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;
 • väldime ja ennetame vigastusi ja tööga seotud haigestumisi;
 • identifitseerime, hindame ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte ning töökeskkonna ohutegureid;
 • teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnahoiu ning töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest;
 • parendame pidevalt töötajate töö-, puhke- ja olmetingimusi ning kindlustame neile tööalase heaolu.
 • kaasame töötajaid ja nende esindajaid töökeskkonnaalastes küsimustes